Política de protecció de dades

Qui és el responsable del tractament de les teves dades personals?

L’Obradora, Espai Agroalimentari Compartit de la Catalunya Central (l’obradora a partir d’aquest punt), amb domicili a Mercat Municipal Puigmercadal, C/Muralla del Carme, 5, 08240 Manresa, Barcelona. Adreça de correu electrònic lobradora.coop@gmail.com.

Com és que disposem de les teves dades de caràcter personal?

Hem obtingut les teves dades de caràcter personal, amb el teu consentiment, a través de les relacions prèvies que has mantingut amb l’obradora per les relacions que tens ara amb nosaltres.

Quines dades personals tractem?

Les dades que tractem per a les finalitats legítimes, que posteriorment t’expliquem, són dades necessàries per tal de mantenir el
contacte amb tu:

 • Nom
 • Cognoms
 • DNI
 • Data naixement
 • Sexe
 • Idioma de preferència
 • Correu electrònic
 • Adreça postal
 • Telèfon

I dades necessàries per fer transaccions econòmiques si és que la relació que tenim o hem tingut:

 • Aportació econòmica
 • Número de compte bancari

De la mateixa manera tractarem les dades addicionals que voluntàriament ens facilitis en el futur, incloses aquelles que ens aportis a través de les xarxes socials o alguna altra aplicació. La privacitat de les dades que has posat a internet depèn de la teva pròpia
configuració de privacitat, de l’ús de les xarxes socials i de les mateixes polítiques de privacitat de cada xarxa social o de cada aplicació; per aquesta raó et recomanem que llegeixis les condicions i termes de servei de les xarxes abans de facilitar‐nos les
dades.

Amb quin objectiu tractem les teves dades personals?

Per poder complir amb la nostra missió tractem les dades personals amb aquestes finalitats:

 • Enviar informació sobre l’obradora, via SMS, telèfon, correu postal o electrònic, fins i tot quan la nostra relació hagi acabat, excepte que es manifesti el contrari de manera explícita.
 • Realitzar enquestes de satisfacció.
 • Prestar el servei que ens has contractat o mantenir la relació comercial.
 • Dur a terme activitats bàsiques d’elaboració de perfils, fonamentats en la informació que ens has proporcionat directament i destinades a assegurar l’adequada gestió de les anteriors activitats.

Per quina raó podem tractar les teves dades personals?

El tractament de les teves dades personals referents al manteniment de la teva relació amb l’obradora, està legitimat perquè deriva de les obligacions contractuals de l’esmentada relació.

El tractament de les teves dades personals per a l’enviament d’informació promocional sobre activitats, campanyes o iniciatives de l’obradora similars a les que ja has participat, respon a un interès legítim de la nostra entitat i està autoritzat per la normativa vigent.

A qui i per quin motiu podem facilitar les teves dades?

Les teves dades seran cedides o comunicades a l’obradora, per les mateixes finalitats per a les quals han estat recollides. A banda d’això, les teves dades podran ser cedides als següents destinataris amb els motius que es
consignen:

 • Administracions Públiques: pel compliment de les obligacions legals a que l’obradora està subjecta per la seva activitat.
 • Aquelles cessions a tercers que siguin necessàries pel compliment de les obligacions derivades de les campanyes, iniciatives i activitats en que tu voluntàriament participis.
 • Proveïdors que per prestar un servei a l’obradora precisin accedir a les dades per la prestació de serveis que l’obradora els hagi contractat i amb qui l’obradora té subscrits contractes de confidencialitat i de tractament de dades personals exigits per la normativa de protecció de la privacitat.

Si en el futur l’obradora hagués de realitzar altres cessions de dades personals, te n’informaria oportunament.

Realitzem transferències internacionals de dades?

Ara mateix l’obradora no realitzen transferències internacionals de dades personals, no obstant podrien contractar serveis de proveïdors tecnològics ubicats a països que no disposen de una normativa equivalent a l’europea (“Tercers Països”).

En aquest cas l’obradora hauria subscrit amb aquests proveïdors els contractes de confidencialitat i tractament de dades exigits per la normativa de proveïdors ubicats a Tercers Països i aplicaríem les garanties i salvaguardes necessàries per tal de
preservar la privacitat.

Quant temps guardarem les teves dades?

Les dades personals seran conservades mentre siguin necessàries o pertinents per a les finalitats per a les quals varen ser recollides o mentre no sol∙licitis la seva eliminació. Posteriorment, les dades personals seran cancel∙lades, tret que hi hagi una norma de rang legal que habiliti la seva conservació.

Quins són els teus drets?

Pots exercir en qualsevol moment el dret d’accés, rectificació, supressió i portabilitat, limitació i/o oposició al tractament, dirigint‐te per escrit a l’obradora domiciliada l’obradora o enviant un correu electrònic a l’obradora indicant l’assumpte “Protecció de dades”.

Així mateix t’informem que si consideres que el tractament de les teves dades personals vulnera la normativa o els teus drets de privacitat pots presentar una reclamació davant de la Agencia Española de Protección de Datos.